Ứng dụng điện toán trong du lịch xoay quanh kiến thức và ứng dụng thực tiễn việc sử dụng các hệ thống, công nghệ trong việc quản lý hoạt động, truyền tải thông tin trong kinh doanh du lịch. Môn học được tổ chức dưới hình thức thảo luận chuyên đề với sự tham gia của giảng viên phụ trách và sinh viên. 

Ứng dụng điện toán trong du lịch trang bị cho sinh viên các kiến thức về việc sử dụng các hệ thống, công nghệ trong việc quản lý hoạt động, truyền tải thông tin trong kinh doanh du lịch. Sau khi học xong môn học này, sinh viên có khả năng nhận biết, phân tích ưu điểm & hạn chế, nguyên lý vận hành của từng loại hình công nghệ được áp dụng hiện tại, dự đoán xu hướng ứng dụng công nghệ trong tương lai:

a)      Sử dụng các hệ thống trong việc quản lý hoạt động, truyền tải thông tin.

b)      Sử dụng công nghệ trong việc quản lý hoạt động, truyền tải thông tin.

c)      Nhận biết, phân tích ưu điểm & hạn chế của từng loại hình công nghệ.

d)     Nhận biết, phân tích nguyên lý vận hành của từng loại hình công nghệ.

e)      Dự đoán xu hướng ứng dụng công nghệ trong tương lai.