Học phần này tập trung nghiên cứu tác động của du lịch vào môi trường, gồm tác động tích cực và tiêu cực, từ cấp độ khu vực đến cấp độ toàn cầu. Cụ thể, học phần này sử dụng cách tiếp cận hướng về sự bền vững trong việc hoạch định và quản trị các điểm đến và sự kiện du lịch; nhằm giúp sinh viên đạt được các mục tiêu sau:

  1. Hiểu các nguyên tắc cơ bản của phát triển du lịch bền vững và nhận thức được vai trò của sinh thái và kinh tế trong hệ thống du lịch
  2. Nhận dạng các tác động có liên quan đến du lịch và am hiểu tính chất của các tác động này
  3. Quản trị các tác động của du lịch để bảo đảm tính bền vững của tài nguyên du lịch (gồm tài nguyên tự nhiên và tài nguyên văn hoá) cũng như sự lành mạnh của điểm đến và cộng đồng du lịch tại điểm đến.