Môn học giới thiệu cho người học các vấn đề tổng quan về thị trường tài chính và các định chế tài chính trung gian trên thị trường. Hoạt động của các thị trường tiền tệ, thị trường trái phiếu, cổ phiếu,... được mô tả chi tiết. Đồng thời, hoạt động của các định chế tài chính trung gian bao gồm ngân hàng thương mại, quỹ đầu tư, công ty chứng khoán, công ty bảo hiểm… cũng được thảo luận để thấy rõ vai trò cũng như vị trí của các định chế trên thị trường.