Môn học giúp sinh viên:
- Hiểu các khái niệm liên quan đến TMĐT
- Hiểu được các thành phần công nghệ phục vụ cho hoạt động TMĐT
- Đánh giá được các mô hình TMĐT phổ biến
- Xây dựng chiến lược kinh doanh TMĐT cho cá nhân hoặc doanh nghiệp
- Nắm được cách thức quảng bá doanh nghiệp trên môi trường Internet
- Giải quyết một số vấn đề phát sinh trong hoạt động TMĐT: pháp lý, bảo mật, thanh toán,…