Khoa học quản trị trợ giúp quá trình ra quyết định khi đối mặt với các vấn đề về quản trị có liên quan đến các yếu tố định lượng.

Học phần này liên quan rất nhiều đến các mô hình toán học. Xuyên suốt học phần, sinh viên sẽ được hướng dẫn sử dụng các bảng tính để thực hiện các phép toán. Tuy nhiên, học phần không đi sâu vào các thuật toán trong các mô hình này. Thay vào đó, học phần hướng tới việc phân tích tại sao và cách thức mà các mô hình này được ứng dụng vào giải quyết các vấn đề quản trị. Các phân tích về yêu cầu dữ liệu đầu vào và diễn giải ý nghĩa của kết quả cũng được chú trọng.