Học phần này nhằm cung cấp cho người học kiến thức chuyên sâu về doanh nghiệp và thẩm định giá doanh nghiệp. Theo đó, học phần sẽ trang bị (1) các nguyên tắc và cách tiếp cận để người học có thể thẩm định giá một doanh nghiệp cụ thể trong thực tế; (2) cung cấp kiến thức, kỹ năng để người học có thể đưa ra các xét đoán nghề nghiệp trong quá trình thẩm định giá doanh nghiệp; và (3) các nội dung cần chuẩn bị để người học có thể lập, soát xét chứng thư/báo cáo thẩm định giá doanh nghiệp mà mình đã thực hiện theo thông lệ quốc tế và tại Việt Nam.