Môn học trình bày các khái niệm phân tích, thiết kế và cài đặt hệ thống thông tin theo 5 công đoạn của vòng đời phát triển hệ thống: Hình thành và đánh giá khả thi của dự án xây dựng hệ thống; phân tích hệ thống; thiết kế hệ thống; triển khai cài đặt; vận hành và bảo trì hệ thống, trong đó, chú trọng tìm hiểu sâu ở giai đoạn phân tích và thiết kế hệ thống. Thông qua việc thảo luận, làm bài tập nhóm, sử dụng các công cụ hỗ trợ cho việc thiết kế sẽ giúp người học có tầm nhìn hệ thống thông tin dưới góc độ của nhà phân tích thiết kế hệ thống thông tin, nắm được quy trình phát triển hệ thống và những kỹ thuật cần thiết cho quá trình phân tích thiết kế và cài đặt hệ thống.