-  Kế toán ngân hàng bao gồm kế toán tại các Tổ chức tín dụng và tại Ngân hàng Nhà nước. Tuy nhiên giới hạn môn học tập trung xử lý kế toán tại các Tổ chức tín dụng mà trong đó đặc biệt nhấn mạnh kế toán tại các Ngân hàng thương mại. Kế toán ngân hàng có vai trò đặc biệt trong việc cung cấp các số liệu, phản ánh tình hình huy động và sử dụng vốn của ngân hàng, thông qua nghiệp vụ kế toán về huy động vốn, cho vay phản ánh phần nào tình hình kinh tế xã hội và việc sử dụng vốn của các đơn vị kinh tế có hiệu quả hay không.

-   Kế toán ngân hàng sử dụng thước đo bằng tiền để phản ánh các nghiệp vụ kinh doanh của ngân hàng như kinh doanh vàng, ngoại tệ, kinh doanh chứng khoán,…Nhìn chung là toàn bộ nguồn vốn, cơ cấu hình thành các nguồn vốn và việc sử dụng vốn trong ngân hàng, từ đó xác định nghĩa vụ nộp thuế cho Ngân sách Nhà nước, lợi nhuận còn lại cũng như việc phân chia lợi nhuận trong ngân hàng