Quản lý suy cho cùng là quản lý con người, nhân tố con người vừa là mục tiêu, vừa là động lực cho sự phát triển xã hội. Trong giai đoạn toàn cầu hóa nền kinh tế thế giới và trong xu thế đổi mới kinh tế hiện nay của nước ta, việc phát huy đầy đủ có hiệu quả nhân tố con người có ý nghĩa quyết định cho sự thành bại của các tổ chức.

Quản trị nguồn nhân lực là quản lý một tài sản lớn nhất của tổ chức, doanh nghiệp. Không có nguồn nhân lực tốt, doanh nghiệp sẽ không thực thi các chiến lược nột cách hiệu quả và không đạt được mục đích đề ra. Sự biến động mạnh mẽ của môi trường kinh doanh, tính chất khốc liệt của cạnh tranh và yêu cầu phải đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của nhân viên trong nền kinh tế thị trường đã và đang tạo ra sức ép lớn, đòi hỏi các nhà quản trị phải có các quan điểm mới, lĩnh hội được những phương pháp mới và nắm vững được những kỹ năng mới về quản trị con người.

Môn học chú trọng trang bị cho sinh viên những kiến thức, kỹ năng căn bản về quản trị nguồn nhân lực trong tổ chức/doanh nghiệp. Đồng thời, môn học cũng quan tâm hướng dẫn sinh viên phát triển khả năng phân tích các vấn đề trong thực tiễn quản trị nguồn nhân lực.