Chi phí laø moät yeáu toá raát quan troïng trong hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh, aûnh höôûng tröïc tieáp ñeán keát quaû hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh cuûa doanh nghieäp. Keá toaùn chi phí vôùi vai troø cung caáp thoâng tin veà chi phí phuïc vuï cho vieäc hoaïch ñònh, kieåm soaùt vaø ra quyeát ñònh cuûa nhaø quaûn lyù, vì vaäy, töø laâu keá toaùn chi phí ñaõ ñöôïc xem laø moät boä phaän quan troïng trong heä thoáng keá toaùn. Trong quaù khöù, keá toaùn chi phí laø nguoàn goác cuûa keá toaùn quaûn trò. Trong nhöõng naêm gaàn ñaây, maëc duø keá toaùn quaûn trò phaùt trieån raát nhanh choùng, nhöng keá toaùn chi phí vaãn giöõ vai troø quan troïng trong caùc doanh nghieäp, nhaát laø doanh nghieäp saûn xuaát, vì theá keá toaùn chi phí laø moät moân hoïc caàn phaûi ñöôïc tieáp tuïc nghieân cöùu vaø phaùt trieån.