Học phần trình bày các nội dung cơ bản của các đối tượng kế toán trên bàng Cân đối Kế Toán.