Đây là môn cơ sở ngành kế toán

Giúp cho học viên có kiến thức cơ bản để thực hiện và trình bày một đề tài nghiên cứu khoa học trong kế toán (ví dụ bài báo, luận án TS, luận văn ThS)
  • Dựa trên nền tảng là học viên đã học môn Phương pháp Nghiên cứu Khoa học trong Kinh doanh.
  • Môn học này đi sâu/chi tiết hơn vào NCKH trong lĩnh vực kế toán. 
Giúp cho học viên có kiến thức cơ bản để thực hiện và trình bày một đề tài nghiên cứu khoa học trong kế toán (ví dụ bài báo, luận án TS, luận văn ThS)
  • Dựa trên nền tảng là học viên đã học môn Phương pháp Nghiên cứu Khoa học trong Kinh doanh.
  • Môn học này đi sâu/chi tiết hơn vào NCKH trong lĩnh vực kế toán. 
Giúp cho học viên có kiến thức cơ bản để thực hiện và trình bày một đề tài nghiên cứu khoa học trong kế toán (ví dụ bài báo, luận án TS, luận văn ThS)
  • Dựa trên nền tảng là học viên đã học môn Phương pháp Nghiên cứu Khoa học trong Kinh doanh.
  • Môn học này đi sâu/chi tiết hơn vào NCKH trong lĩnh vực kế toán. 
Học phần này giúp cho học viên có kiến thức cơ bản để thực hiện và trình bày một đề tài nghiên cứu khoa học trong kế toán (ví dụ bài báo, luận án TS, luận văn ThS).
Dựa trên nền tảng là học viên đã học môn Phương pháp Nghiên cứu Khoa học trong Kinh doanh.

Môn học này đi sâu/chi tiết hơn vào NCKH trong lĩnh vực kế toán.