Môn học này gồm 02 phần, phần bắt buộc và phần nâng cao: Phần bắt buộc gồm các nội dung theo quy định của Bộ GD&ĐT, bao gồm: (i) Pháp luật đại cương,  Phần nâng cao bao gồm các kiến thức, kỹ năng, và thái độ cần chuẩn bị cho người học để đạt kết quả tốt nhất trong 25 môn chuyên ngành luật tiếp theo để đạt học vị Cử nhân luật.

Môn học này được thiết kế nhằm giúp Học viên Cao học chọn đề tài, tiến hành thu thập và đánh giá dữ liệu để viết các bài Tự luận giữa kỳ, các Tiểu luận kết thúc môn học và hoàn thành Luận văn thạc sĩ luật học trong Chương trình Cao học Luật kinh tế tại Đại học kinh tế TPHCM (UEH-LLM), trong đó Luận văn tốt nghiệp được xem là một bài tập nghiên cứu pháp luật. Môn học sẽ giới thiệu những khái niệm cơ bản của luật học như một khoa học XHNV, các phương pháp nghiên cứu truyền thống của luật học (phương pháp nghiên cứu học thuyết pháp lý: doctrinal research/Rechtsdogmatik) và các khung lý thuyết nghiên cứu pháp luật mở rộng. Môn học giới thiệu phương pháp, mô hình, công cụ phân tích phân tích pháp luật thường được sử dụng trong nghiên cứu pháp luật, các kỹ năng viết và trình bày cơ bản, các khía cạnh đạo đức trong nghiên cứu pháp luật, nhằm trang bị cho học viên một nền tảng phương pháp thật chắc chắn, giúp học viên tự tin thực hiện tốt các bài tập nghiên cứu trong toàn bộ 10 môn học của Chương trình UEH-LLM cũng như thực hiện Luận văn tốt nghiệp.

Môn học Luật doanh nghiệp nghiên cứu sâu các quy định pháp luật về doanh nghiệp, hợp tác xã qua 3 phần : Phần 1 nghiên cứu các quy định về bản chất pháp lý của các loại hình doanh nghiệp, với các ưu điểm và nhươc điểm của từng loại hình doanh nghiệp, quyền và nghĩa vụ cơ bản của doanh nghiệp. Phần 2 nghiên cứu các quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể và phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã. Phần 3 nghiên cứu các quy định liên quan đến việc thành lập, hoạt động của doanh nghiệp trong các lĩnh vực chuyên ngành như kiểm toán, ngân hàng, bảo hiểm và chứng khoán.

Môn học này trang bị cho sinh viên các ngành học kinh tế và kinh doanh tại UEH những kiến thức pháp lý cần thiết để hoạt động trong môi trường kinh doanh ở Việt Nam, chú trọng  so sánh với các quốc gia tiên tiến. Môn học gồm hai phần:

Phần thứ nhất Đại cương pháp luật trong môi trường kinh doanh. Phần này tập trung giảng dạy cho người học có những hiểu/ biết chung/cơ bản về pháp luật gồm: bản chất của pháp luật, sự tồn tại của pháp luật và chủ thể của pháp luật. Từ đó, giúp người học tiếp cận với những vấn đề cụ thể của pháp luật của một nhà kinh doanh trong tương lai gồm: luật hiến pháp bảo vệ quyền tự do kinh doanh, quản lý và giám sát của nhà nước với hoạt động kinh doanh và trách nhiệm pháp lý của chủ thể kinh doanh. Hiểu rõ pháp luật và vai trò pháp luật, đánh giá pháp luật và có thái độ thượng tôn pháp luật là mục tiêu chủ đạo của phần này.

Phần thứ hai  Pháp luật cho người kinh doanh. Phần này trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản về sự hình thành, tồn tại và vận hành của doanh nghiệp như thành lập doanh nghiệp, gia nhập thị trường, tiến hành kinh doanh và rút khỏi thị trường. Những nội dung chính của phần này bao gồm: pháp luật về tài sản, pháp luật doanh nghiệp, pháp luật hợp đồng trong kinh doanh, pháp luật giải quyết tranh chấp trong kinh doanh, pháp luật về phá sản doanh nghiệp. Hiểu, đánh giá, vận dụng qui định của pháp luật về gia nhập, hoạt động và rút lui khỏi thị trường của doanh nghiệp là mục tiêu chủ đạo của phần này.

I. Syllabus/ Đề cương chi tiết

II. Tài liệu bắt buộc

2.1. Võ Phước Long (2017), Giáo trình Luật Kinh Doanh, NXB Kinh tế TP.HCM 

2.2. Tập văn bản quy phạm pháp luật