Master of Public Management

This course aims at proving a public delivery system and social change for good. First, students understand how to apply 4's marketing mix in delivery public goods and services. 

Quản lý công có thể được xem xét như quá trình tổ chức các hoạt động của chính quyền, dự liệu, lựa chọn, ban hành và thực thi các chính sách công nhằm đảm bảo những lợi ích công cộng. Trong quá trình đó, luật pháp có một vai trò quan trọng nhằm thiết lập sứ mệnh, chức năng, thẩm quyền của các cơ quan công quyền, xác định quy trình lựa chọn chính sách và thông qua chúng dưới các hình thức pháp luật. Môn học này giúp người học hiểu được mối quan hệ tương tác giữa quản lý công và pháp luật. Môn học có dung lượng 2 tín chỉ, được chia thành 08 chuyên đề, mỗi chuyên đề được thực hiện trong 1 tuần, kết hợp giữa giảng bài truyền thống, thảo luận, nghiên cứu tình huống học nhóm và thực hiện các chuyên đề nghiên cứu độc lập dưới sự hướng dẫn của nhóm giảng viên. Học viên phải đọc bình quân 50-70 trang tài liệu mỗi tuần. Tài liệu gồm những bài đọc bằng tiếng Việt và một số bài đọc dịch từ tiếng Anh.

Các tổ chức công thường hướng đến mục tiêu phi lợi nhuận, nên nguyên tắc quản trị tài chính cơ bản là nguyên tắc đảm bảo cân đối thu, chi. Tuy nhiên, càng ngày vấn đề tài chính trong tổ chức công càng trở nên phức tạp, đòi hỏi các nhà quản lý phải có kiến thức tương đối toàn diện về tài chính để quản trị tài chính đơn vị mình tốt hơn theo nghĩa quản trị tài chính nhằm đạt mục đích đã vạch ra từ chiến lược của tổ chức.

Với tinh thần nêu trên, môn học này được thiết kế gồm bảy chương. Chương 1 giới thiệu những vấn đề chung về tổ chức công và nội dung quản trị tài chính trong tổ chức công. Chương 2 trình bày kỹ thuật soạn lập các loại ngân sách theo chiến lược của tổ chức. Chương 3 thảo luận về quản trị tiền và các khoản chi của tổ chức công. Chương 4 và 5 tập trung vào hoạt động đầu tư cho tương lai của tổ chức công. Chương 6 bàn về những phương thức tài trợ tổ chức công. Chương 7 mô tả các báo cáo tài chính và kỹ thuật phân tích báo cáo tài chính cũng như phân tích điều kiện tài chính của một tổ chức công.