Dành cho các lớp ERP - Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp

Xem thông báo mới nhất về các chương trình ERP

Cung cấp cho sinh viên kiến thức cơ bản về hệ thống phần mềm ERP; Các thành phần chính trong một hệ thống ERP. Hệ thống thông tin, qui trình chức năng – nghiệp vụ cũng được mô tả trong môn học này. Ngoài ra, các kiến thức cần thiết về việc tái cấu trúc qui trình, doanh nghiệp và triển khai hệ thống ERP phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp cũng được cung cấp thông qua bài giảng, bài tập nhóm dựa trên các case studies.
Cụ thể là:
          - Hiểu rõ ERP là gì? Mục tiêu và các thành phần chính trong hệ thống ERP.
          - Quá trình hình thành và phát triển hệ thống phần mềm ERP. Khảo sát một số hệ thống Microsoft Dynamics AX 2012.
Hiểu rõ nguyên lý hoạt động của SCM System cụ thể là các phần
          - Supply Chain mamagement;
          - Trades and Logistics;
          - Procurement;
          - Inventory.