Hướng dẫn sinh viên ĐHCQ, LTĐHCQ, VB2ĐHCQ đăng ký học phần học ký mới, đăng ký học trả nợ hoặc cải thiện.

 

Clip hướng dẫn đăng ký học phần: Dang_ky_hoc_phan.wmv

Clip hướng dẫn in phiếu nộp học phí: In_phieu_nop_hoc_phi.wmv

Thời gian  =   31/7/2017 - 31/12/2017 (22 tuần)                                         

Trong đó :    Học lý thuyết =  31/7/2017 - 03/12/2017 (18 tuần)             

                     Thi học kỳ =  04/12/2017 - 17/12/2017 (2 tuần)     

                     Nghỉ cuối năm: 18/12/2017 - 31/12/2017 (2 tuần)