Khóa học này bắt đầu từ ngày 10/10/2017 và dự kiến đến ngày 17/10/2017 là kết thúc.