• Các ứng dụng chính (Key Applications): Gồm các kiến thức cơ bản về sử dụng các phần mầm ứng dụng trong bộ phần mềm Microsoft Office: Word, Excel, PowerPoint, Access.

Khóa học này bắt đầu từ ngày 10/10/2017 và dự kiến đến ngày 17/10/2017 là kết thúc.