Bóng bàn nâng cao ( bóng bàn 2 ) là một môn học giáo dục thể chất tự chọn, gồm 2 tín chỉ. Môn học nhằm cung cấp cho người học một số kỹ thuật bóng bàn cơ bản và  một số kiến thức về luật của môn bóng bàn. Thi kết thúc môn học gồm 2 phần: lý thuyết và thực hành. Nội dung thi lý thuyết, được trình bày đầy đủ trong tài liệu giảng dạy môn bóng bàn. Nội dung thi thực hành gồm một số bài tập mà sinh viên đã được học suốt khóa học.

BÓNG BÀN CƠ BẢN

Bóng bàn là môn học tự chọn, gồm 2 học phần 1 và 2. Bóng bàn cơ bản là học phần 1, thời gian học chỉ có 1 tín chỉ. Với thởi gian ngắn như vậy nên người học chỉ tiếp cận được một số kỹ thuật cơ bản như đánh bóng đều thuận và trái tay. Về lý thuyết sẽ học luật và một số kỹ thuật bóng bàn cơ bản. Sau 15 tiết học, sinh viên sẽ thi thực hành cuối kỳ những kỹ thuật đã được học.