Môn marketing căn bản giới thiệu đến cho học viên những kiến thức cốt lõi của Marketing như (1) vai

trò, tầm quan trọng; (2) các yếu tố cơ bản trong việc hoạch định chiến lược marketing;  (3) tổng quát

các phương thức, chiến lược marketing phổ biến. Thông qua chương trình học sẽ cung cấp được cho

học viên những kỹ năng và nền tảng vững chắc trong việc hoạch định chiến lược marketing hiệu quả.


Môn học này nhằm

Môn học nhằm trang bị cho học viên những kiến thức nền tảng trong việc thẩm định tính khả thi về mặt tài chính cũng như về mặt kinh tế của dự án đầu tư công. Sau khi hoàn thành môn học, học viên có thể tự lập được một mô hình thẩm định bằng Excel cho bất kỳ một dự án đầu tư cụ thể. Ngoài ra, học viên có đọc và phân tích các báo cáo thẩm định dự án do các cá nhân hay tổ chức khác lập.

Môn học này thuộc chương trình đào tạo chuyên ngành Quản lý công, trang bị cho học viên những kiến thức chuyên sâu về quản lý‎ nguồn nhân lực trong khu vực công. Nội dung chính bao gồm: Nhập môn quản trị nguồn nhân lực trong khu vực công, Phân tích công việc trong khu vực công, Tuyển mộ, tuyển chọn, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực công; Đánh giá hiệu quả công việc và hệ thống lương và phúc lợi cho nguồn nhân lực công.