1. Vai trò của gia đình trong xã hội.

2. Hôn nhân vợ chồng.

3. Quan hệ, ông bà, cha mẹ, con cái.

4. Ly hôn.

5.Thừa kế.

6. Quan hệ sau hôn năng.

 

 

1.Khai quat chung ve  Cong ty

2. Thanh lap

3. Giai the

4. Pha san

1. Luật pháp quy định về hợp đồng và cách thức áp dung.

2. Thương nhân và các chủ thể khác giao kết hợp đồng.

3. Khái quát về hợp đồng.

4. Kỹ năng đàm phán và thực hiện hợp đồng.

5. Hợp đồng mua bán hàng hóa.

6. Cung ứng dịch vụ.

7. Xúc tiến thương mại.

8. Trung gian thương mại.

9. Đấu thầu, đấu giá.

10. Nhượng quyền thương mại.

11. Gia công, logistic.

12. Trọng tài thương mại.


 

Môn học gồm 2 phần

1.1 KHÁI QUÁT VỀ NGÂN HÀNG VÀ LUẬT NGÂN HÀNG

1.2 ĐỊA VỊ PHÁP LÝCUỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

1.3 ĐỊA VỊ PHÁP LÝ CỦA CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG

1.4 CHẾ ĐỘ PHÁP LÝ VỀ HUY ĐỘNG VỐN CỦA TCTD

1.5 CHẾ ĐỘ PHÁP LÝ VỀ HOẠT ĐỘNG CẤP TÍN DỤNG

1.5 CHẾ ĐỘ PHÁP LÝ VỀ CUNG ỨNG DỊCH VỤ THANH TOÁN QUA NGÂN HÀNG.

1. Chủ thể tố tụng, Thẩm quyền Tòa án, chứng cứ chứng minh, biện pháp khan cấp tạm thời.

2. Sơ Thẩm, Phúc Thẩm, Giám đốc thẩm, Tái Thẩm.

3, Việc Dân sự.

4. Thi hành án.