Khóa học có 8 buổi, trong đó có hoạt động thuyết giảng và hoạt động làm việc với nhóm;  thuyết trình và thảo luận . Khóa học nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về Đường lối Kinh tế của Đảng Cộng sản Việt nam, trọng tâm là đường lối đổi mới của Đảng trên các lĩnh vực CNH, KTTT, KTNNNT, KTB và hội nhập KTQT .Khóa học cũng  rèn luyện cho người học khả năng nghiên cứu, bám sát  thực tiễn cuộc sống ,giải quyết những vấn đề thực tiễn theo đúng đường lối chủ trương của Đảng và tham gia vào việc hoạch định đường lối chủ trương của Đảng .  

Môn ĐLCM CĐCSVN  có 45 tiết, các bạn học trong 9 buổi, có một buổi tham quan bảo tàng.

môn học này cung cấp cho các bạn những kiến thức cơ bản về ĐLCM, trong tâm là đường lối đổi mới  của Đảng về kinh tế, chính trị , văn hóa, xã hội và đối ngoại.

Môn học rèn luyện cho các bạn kỹ năng thuyết trình, tranh luận và phản biện những vấn đề chính trị xã hội. Kỹ năng cần thiết của sinh viên thời hội nhập