khóa học gồm 3 chương:

Chương 1: Bài Toán Quy Hoạch Tuyến Tính

Chương 2: Bài Toán Quy Hoạch Tuyến Tính

Chương 3: Bài Toán Vận Tải