Môn Quản trị chiến lược toàn cầu được giảng dạy cho các lớp đại học chuyên ngành ngoại thương, trước hết nhằm trang bị cho sinh viên kiến thức và kỹ năng phân tích môi trường kinh doanh, nhận diện rõ những cơ hội và thách thức cũng như những điểm mạnh, điểm yếu của doanh nghiệp để hoạch định chiến lược kinh doanh một cách tối ưu. Rồi dựa trên cơ sở đó, biết cách tổ chức thực hiện và kiểm soát, điều chỉnh cho chiến lược luôn phù hợp với diễn biến của môi trường kinh doanh trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế, đảm bảo huy động và phân phối nguồn lực hợp lý, phát huy tốt nhất các năng lực cốt lõi để nâng cao và duy trì lợi thế cạnh tranh (trong điều kiện phải thường xuyên cạnh tranh quốc tế, kể cả cạnh tranh quốc tế trên sân nhà) của doanh nghiệp một cách chủ động.

Môn Quản trị chiến lược trang bị cho sinh viên kiến thức và kỹ năng phân tích môi trường kinh doanh, nhận diện rõ những cơ hội và thách thức cũng như những điểm mạnh, điểm yếu của doanh nghiệp để hoạch định chiến lược kinh doanh một cách tối ưu. Trên cơ sở đó, biết cách tổ chức thực hiện và kiểm soát, điều chỉnh cho chiến lược luôn phù hợp với diễn biến của môi trường kinh doanh, đảm bảo huy động và phân phối nguồn lực hợp lý, phát huy tốt nhất các năng lực cốt lõi để nâng cao và duy trì lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp một cách chủ động.

Môn Quản trị chiến lược trang bị cho sinh viên kiến thức và kỹ năng phân tích môi trường kinh doanh, nhận diện rõ những cơ hội và thách thức cũng như những điểm mạnh, điểm yếu của doanh nghiệp để hoạch định chiến lược kinh doanh một cách tối ưu. Trên cơ sở đó, biết cách tổ chức thực hiện và kiểm soát, điều chỉnh cho chiến lược luôn phù hợp với diễn biến của môi trường kinh doanh, đảm bảo huy động và phân phối nguồn lực hợp lý, phát huy tốt nhất các năng lực cốt lõi để nâng cao và duy trì lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp một cách chủ động.

Học phần: Quản trị chiến lược toàn cầu.

Lớp: Cao học chuyên ngành Kinh doanh thương mại, khóa 26.

Giảng viên: TS. Nguyễn Văn Sơn.

  • Đây là môn học nâng cao cho sinh viên trong ngành Marketing, Quản trị kinh doanh, Thương mại, Kinh doanh quốc tế, Du lịch…
  • Kênh phân phối là một phần rất quan trọng trong chiến lược Marketing Mix mà các công ty sử dụng để thoả mãn nhu cầu của khách hàng và tăng khả năng cạnh tranh của công ty. Kênh phân phối được định nghĩa là một tập hợp các tổ chức độc lập tham gia trong tiến trình làm sản phẩm hoặc dịch vụ sẵn sàng cho việc sử dụng hoặc tiêu thụ (T.Coughlan et al., 2006). Kiến thức về quản trị kênh phân phối rất quan trọng và rất cần thiết cho việc hoạch định chiến lược kinh doanh của các nhà quản trị. Ngoài ra, đối với các hoạt động bán sỉ, bán lẻ, nhượng quyền, hậu cần và quản lý dây chuyền cung ứng thì kiến thức về quản trị kênh phân phối là không thể thiếu.