Cung cấp cho sinh viên kiến thức tổng quan về Quản Trị Kinh Doanh Quốc Tế.

Rèn luyện lỹ năng làm việc nhóm: presentation

Rèn luyện kỹ năng viết và tổng hợp kiến thức về Quản Trị Kinh Doanh Quốc Tế.

Chung cấp cho sinh viên kiến thức tổng quan về Quản Trị Kinh Doanh Quốc Tế.

Rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm: presentation.

Rèn luyện kỹ năng viết và tổng hợp kiến thức: individual paper