Đây là môn học cung cấp những kiến thức cơ bản về Kế toán khu vực công Việt Nam và Kế toán công quốc tế. Anh chị học viên cao học khi học tập môn học này thì có thể hiểu được những vấn đề về kế toán trong các đơn vị công, qua đây làm cơ sở để có thể hình thành những ý tưởng liên quan đến Kế toán công khi anh chị lựa chọn làm đề tài cho Luận văn Thạc sĩ của mình. Nội dung môn học sẽ cung cấp về kiến thức của Luật Ngân sách nhà nước, cơ chế tài chính kế toán công và chế độ kế toán các đơn vị đặc thù. Lĩnh vực kế toán công hiện nay cũng được khá nhiều anh chị cao học và nghiên cứu sinh lựa chọn cho đề tài khoa học của mình. Kiến thức môn học này sẽ hỗ trợ anh chị nhiều về tổng quan kế toán công.

Đây là môn học cung cấp những kiến thức cơ bản về Kế toán khu vực công Việt Nam và Kế toán công quốc tế. Anh chị học viên cao học khi học tập môn học này thì có thể hiểu được những vấn đề về kế toán trong các đơn vị công, qua đây làm cơ sở để có thể hình thành những ý tưởng liên quan đến Kế toán công khi anh chị lựa chọn làm đề tài cho Luận văn Thạc sĩ của mình. Nội dung môn học sẽ cung cấp về kiến thức của Luật Ngân sách nhà nước, cơ chế tài chính kế toán công và chế độ kế toán các đơn vị đặc thù. Lĩnh vực kế toán công hiện nay cũng được khá nhiều anh chị cao học và nghiên cứu sinh lựa chọn cho đề tài khoa học của mình. Kiến thức môn học này sẽ hỗ trợ anh chị nhiều về tổng quan kế toán công.

Đây là môn học cung cấp những kiến thức cơ bản về Kế toán khu vực công Việt Nam và Kế toán công quốc tế. Anh chị học viên cao học khi học tập môn học này thì có thể hiểu được những vấn đề về kế toán trong các đơn vị công, qua đây làm cơ sở để có thể hình thành những ý tưởng liên quan đến Kế toán công khi anh chị lựa chọn làm đề tài cho Luận văn Thạc sĩ của mình. Nội dung môn học sẽ cung cấp về kiến thức của Luật Ngân sách nhà nước, cơ chế tài chính kế toán công và chế độ kế toán các đơn vị đặc thù. Lĩnh vực kế toán công hiện nay cũng được khá nhiều anh chị cao học và nghiên cứu sinh lựa chọn cho đề tài khoa học của mình. Kiến thức môn học này sẽ hỗ trợ anh chị nhiều về tổng quan kế toán công.

Đây là môn học cung cấp những kiến thức cơ bản về Kế toán khu vực công Việt Nam và Kế toán công quốc tế. Anh chị học viên cao học khi học tập môn học này thì có thể hiểu được những vấn đề về kế toán trong các đơn vị công, qua đây làm cơ sở để có thể hình thành những ý tưởng liên quan đến Kế toán công khi anh chị lựa chọn làm đề tài cho Luận văn Thạc sĩ của mình. Nội dung môn học sẽ cung cấp về kiến thức của Luật Ngân sách nhà nước, cơ chế tài chính kế toán công và chế độ kế toán các đơn vị đặc thù. Lĩnh vực kế toán công hiện nay cũng được khá nhiều anh chị cao học và nghiên cứu sinh lựa chọn cho đề tài khoa học của mình. Kiến thức môn học này sẽ hỗ trợ anh chị nhiều về tổng quan kế toán công.

Môn học cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về cơ chế quản lý tài chính trong cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập. Dựa vào cơ chế này, người học sẽ nắm được các vấn đề cơ bản của chế độ kế toán hành chính sự nghiệp, đồng thời sẽ được nghiên cứu cách thức ghi nhận một số nghiệp vụ kế toán liên quan đến các hoạt động có tính chất từ ngân sách nhà nước, hoạt động kinh doanh và các hoạt động khác được cấp có thẩm quyền giao phó để thực hiện chức năng và nhiệm vụ được giao theo quy định của pháp luật.