Môn học này giúp cho sinh viên biết được tổng quan về quản lý ngân sách, tài chính, đặc điểm hoạt động và tổ chức công tác kế toán tại xã. Sau đó, đi sâu nghiên cứu các nguyên tắc, phương pháp hạch toán một số đối tượng kế toán, giúp sinh viên có thể thực hiện nhuần nhuyễn một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh và lập báo cáo kế toán tại các đơn vị này.

Học phần này giới thiệu đến người học hệ thống kế toán và Chế độ kế toán nhà nước áp dụng tại các đơn vị hành chính sự nghiệp và các đơn vị đặc thù hoạt động trong khu vực công ở Việt Nam.

Môn học sẽ giới thiệu về một trong các chế độ kế toán của khu vực công tại Việt Nam, đó là chế độ kế toán hành chính sự nghiệp. Môn học sẽ cung cấp cho sinh viên về vấn đề cơ chế quản lý tài chính trong các đơn vị công, quy trình quản lý ngân sách theo luật pháp Việt Nam và nội dung chi tiết về chế độ kế toán các đơn vị hành chính nhà nước cũng như đơn vị sự nghiệp công lập có thu. Ngoài ra, học phần sẽ đi vào chi tiết về cách thức hạch toán các khoản mục trong hệ thống tài khoản các đơn vị này và có sự đối chiếu nhất định với chế độ kế toán doanh nghiệp hiện hành.