This is the official video tour of UEH Library available on 

https://www.youtube.com/watch?v=M7p_Q1TFwKY

This video tour was developed by Hoang Tuyet Anh and staff of Services Team. UEH Library. Sept 2016.

Thư viện UEH cung cấp quyền truy cập dùng thử hai Cơ sở dữ liệu điện tử trong 2 tháng từ 23/5 - 23/7/2016:

  • Emerald 295 journals (295 tạp chí toàn văn xuất bản từ 1988 - 2016)
  • Emerald e-book series (gần 2.000 tựa có trong 147 bộ sách xuất bản từ 1991 - 2016)

** Lưu ý: Hai cơ sở dữ liệu này có thể không truy cập được từ bên ngoài các cơ sở của UEH.

Hướng dẫn Tìm kiếm và Duyệt tìm CSDL Emerald: http://www.emeraldgrouppublishing.com/support/librarian/pdf/search_vn.pdf

Hướng dẫn Tạo tài khoản Emerald: http://www.emeraldgrouppublishing.com/support/librarian/pdf/account_vn.pdf

Thư viện cung cấp đến tất cả các thành viên của Cộng đồng UEH quyền truy cập nguồn tài nguyên học thuật trực tuyến có giá trị của các cơ sở dữ liệu điện tử (online subscription databases) với trên 120.000 tài liệu điện tử bao gồm bài báo/ tạp chí, sách điện tử, báo cáo, thống kê, dữ liệu công ty, luận án ở dạng toàn văn và tóm tắt. 

Thư viện thường xuyên làm việc với các nhà xuất bản cơ sở dữ liệu điện tử để cung cấp truy cập thử nghiệm (database trials) để thành viên của Cộng đồng UEH sử dụng và đánh giá nguồn tài nguyên học thuật trước khi quyết định bổ sung bộ sưu tập thư viện.