Chứng chỉ IC³ - chứng chỉ quốc tế xác nhận về kỹ năng tin học cơ bản bao gồm kiến thức tổng quan về máy tính, cách sử dụng các ứng dụng chủ chốt và sử dụng Internet an toàn, hiệu quả, có trách nhiệm.