Môn học cung cấp các kiến thức cơ bản về chất lượng và quản trị chất lượng; các mô hình quản trị chất lượng tiên tiến; cách thức xây dựng và tổ chức thực hiện có hiệu quả hệ thống quản trị chất lượng trong các tổ chức nhằm góp phần tạo ra những sản phẩm, dịch vụ có chất lượng, phù hợp với nhu cầu thị trường; nguyên tắc và các phương pháp đánh giá chất lượng (chất lượng sản phẩm/ dịch vụ, chất lượng hệ thống quản lý).

Môn học cung cấp các kiến thức cơ bản về chất lượng và quản lý chất lượng; cách thức xây dựng và tổ chức thực hiện có hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng trong các tổ chức nhằm góp phần tạo ra những sản phẩm, dịch vụ có chất lượng, phù hợp với nhu cầu thị trường; nguyên tắc và các phương pháp đánh giá chất lượng (chất lượng sản phẩm/ dịch vụ, chất lượng hệ thống quản lý).